Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx viatereseek tereseek
Co za sprytna myśl: nie masz obowiązku sprostać oczekiwaniom ludzi co do twoich osiągnięć. Nie mam obowiązku być tym, kogo oni we mnie widzą. To ich błąd, a nie moja wina.
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty.
I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromtimetolove timetolove
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viabeckycue beckycue
"Czystość to miłość z najwyższym znakiem jakości i gwarancja, że to, co ludzi łączy, to znacznie więcej niż pożądanie czy emocjonalne zauroczenie. Jeśli człowiek nie zachowa czystości, to jego miłość będzie brudna, mocno okaleczona, splamiona fizycznie, psychicznie i duchowo. Miłość jest darem, a nie kradzieżą. Stąd nieczystość, we wszystkich jej formach, jest okradaniem samego siebie i drugiej osoby z tego, co w człowieku najpiękniejsze: ze zdolności do bycia bezinteresownym i czystym darem. Czystość jest prymatem miłości, troski i wierności nad ciałem, a także umiejętność rezygnacji z przyjemności. To troska o to, by nie wyrządzić krzywdy sobie oraz innym; i to nie z tytułu lęku, ale z miłości do samego siebie i drugiej osoby. Czystość to najpewniejsza inwestycja w miłość"

- bp Piotr Greger
Reposted frombeckycue beckycue viabeckycue beckycue
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaWilalena Wilalena
Zmęczony sobą i swym czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromstopme stopme viasamozatrucie samozatrucie
7200 028d
Kiedy zaczynasz się zastanawiać, czy on też o tobie myśli, to znak, że znów spuściłaś swoje psy z łańcucha. Wataha emocji rusza na łowy.
— Let's fall in love? you kidding me!
3801 a3c7
"Uwielbiam, gdy tak leżysz obok mnie i najzwyczajniej na świecie, po prostu jesteś."
5732 9d29
„Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.”
- Jonathan Carroll
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viacyclohexene cyclohexene
Szepnij mi w sercu, powiedz, że jesteś.
— Jonathan Carrol
Reposted fromsubiektywne subiektywne viatereseek tereseek
2774 d771 500
Reposted fromswojszlak swojszlak viatereseek tereseek
0908 cf70
Reposted frommadlenaa madlenaa viasamozatrucie samozatrucie
1316 43b7
Reposted frombutterbeer butterbeer viasamozatrucie samozatrucie
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaWilalena Wilalena
Reposted frommartynkowa martynkowa viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl